arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Ginbutas, Vaiva, Marina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Alytiškiai įrodo: Alytus – mylimas miestas!

Va­kar pra­si­dė­ju­sio­je Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tė­je iš­ties tvy­ro­jo mei­lė: įspū­din­go­je re­kor­di­nė­je šven­tės ei­se­no­je ne­trū­ko gra­žaus jaus­mo ak­cen­tų, mei­lės mies­tui pri­si­pa­ži­ni­mų, o tarp ei­se­nos da­ly­vių net bu­vo da­li­jan­čių mei­lės elik­sy­rą ir ant žiū­ro­vų bars­tan­čių mei­lės aša­ras. Šven­tė­je mirguliavo ir aly­tie­tiš­ka atri­bu­tika, ant ku­rios pui­ka­vo­si nau­ja­sis aly­tiš­kių kur­tas žen­klas „Aly­tus / My­liu“, pa­si­puo­šu­sių mies­to gy­ven­to­jų.

Netikėtai aly­tiš­kius nu­ste­bi­no Aly­taus mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus kal­ba, ku­rios me­tu nu­skam­bė­jo jo ketinimas – ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se me­ro rin­ki­muo­se nedalyvauti.
toliau2018-06-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (5)
Prie išeinančio ligonio lovos konkurencija gali vykti tik tarp gyvybės ir mirties

Aly­tu­je svars­to­ma ga­li­my­bė tap­ti ant­ruo­ju mies­tu Lie­tu­vo­je, kur bū­tų įkur­tas hos­pi­sas – įstai­ga, tei­kian­ti ak­ty­vią prie­žiū­rą žmo­nėms, ku­riems įpras­ta me­di­ci­na jau ne­pa­jė­gia pa­dė­ti, bet jie tu­ri tei­sę iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės gy­ven­ti ir iš­ei­ti oriai.

Šios pa­gal­bos es­mi­nis tiks­las yra pa­siek­ti kuo ge­res­nę pa­cien­tų ir jų šei­mų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Nors hos­pi­so stei­gi­mui iš prin­ci­po yra pri­ta­ru­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, mū­sų mies­te gy­vuo­ja VšĮ „Tė­viš­kė na­mai“, ku­rios va­do­vas Ei­man­tas Ba­lai­ka sep­ty­ne­rius me­tus de­da pa­stan­gas, kad to­kia įstai­ga at­si­ras­tų. „Vi­dur­nak­čio ei­ty­nė­se“ su­rink­ta 500 aly­tiš­kių pa­ra­šų ir įteik­ta pe­ti­ci­ja sa­vi­val­dy­bei dėl Aly­taus hos­pi­so stei­gi­mo, ta­čiau iki šiol be­veik ne­pa­ju­dė­ta iš pra­di­nio taš­ko.

Mies­to die­nos iš­va­ka­rė­se šiuo klau­si­mu at­si­ra­do jei ne pro­ver­žio, tai bent re­a­lių veiks­mų ti­ki­my­bė.

toliau2018-06-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
Teismas: šilumos ūkis sugrąžintas be svarbiausio įrenginio

Šią sa­vai­tę Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą ci­vi­li­nė­je by­lo­je dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir jos kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ pa­reikš­to ieš­ki­nio ši­lu­mos tie­kė­jams – ben­dro­vei „Li­tes­ko“. Juo pra­šy­ta „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ su­grą­žin­ti ši­lu­mos ūkį, at­ly­gin­ti ža­lą dėl ga­li­mai ne­tin­ka­mai ver­tin­tų veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­noje ir ši­lu­mos ga­my­boje. „Li­tes­ko“ pra­šė jai pa­lik­ti svar­biau­sią įren­gi­nį ši­lu­mos ūky­je – bio­jė­gai­nę, taip pat pri­teis­ti in­ves­tuo­tas lė­šas į tur­to pa­ge­ri­ni­mą ir skir­tą pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bei. Kau­no apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei su­grą­žin­ti ši­lu­mos ūkį be bio­jė­gai­nės. Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui dėl skir­tin­gų prie­žas­čių ke­ti­na skųs­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir „Li­tes­ko“.

toliau2018-06-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Vida Vrubliauskienė: „Dažnai sakau, kad jeigu žmonės iš savo 168 valandų per savaitę bent dvi paaukotų bendruomenės labui ir geriems darbams – tikrai gyventume kur kas geriau”
Kai­mas ir jo žmo­nės vi­sais lai­kais gy­ve­no ki­tu rit­mu ne­gu mies­tie­čiai. Net ir šiuo kos­mo­po­li­tiš­ku lai­ku kai­mas tu­ri sa­vo spal­vą, kva­pą, sko­nį, gal ne vi­sa­da ver­tą liaup­sių, bet trau­kian­tį daž­no mies­tie­čio akis ir sie­lą. Ko­kį kai­mo gy­ve­ni­mą ma­to Aly­taus ra­jo­no Vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kė Vi­da Vrub­liaus­kie­nė, kai­miš­kų ben­druo­me­nių veik­los ži­no­vė ir ge­rų dar­bų ska­tin­to­ja? Koks mo­ra­li­nis ir fi­zi­nis krū­vis šian­dien gu­la ant kai­mo mo­ters pe­čių? Kal­bė­jo­mės ir apie ga­li­my­bes gy­ven­ti ge­riau.
toliau2018-06-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

„Labai svarbu prisiminti, kad ištremti buvo ne skaičiai, o žmonės”

 

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Dėl pen­si­nio am­žiaus di­di­ni­mo ne­ga­li bū­ti net kal­bų”

 

Gy­ven­ti ar po­il­siau­ti? Gal ge­riau – gy­ven­ti ir po­il­siau­ti!

 

Eu­ro­ba­ro­met­ras: Eu­ro­pos Są­jun­ga la­biau­siai pa­si­ti­ki­ma Lie­tu­vo­je

 

Ja­po­niš­ko so­do at­si­ra­di­mo die­na Aly­tu­je ar­tė­ja?

 

Vy­tau­tas Ba­kas: „Kol kas nė­ra prie­mo­nių, ku­rios at­gra­sin­tų nuo po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos”

 

Du bro­liu­kai Lie­tu­vo­je bei Gru­zi­jo­je (Sa­kart­ve­le)

 

Tau­raus žmo­gaus au­ka var­dan tė­vy­nės

 

 

 

 

 

toliau2018-06-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100