arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eimutis, Eimutė, Anzelmas, Sibilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Rotušės aikštėje mitinguotojus gynęs vyras į Nakvynės namus grįžo lūžusia ranka
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ko ka­rių pra­ty­bų da­lis – imi­tuo­tas ne­sank­cio­nuo­tas ci­vi­liais per­si­ren­gu­sių ka­rių mi­tin­gas. Bū­rys jau­nuo­lių per gar­sia­kal­bį šau­kė: „No­rim al­gos, o ne pa­šal­pos!” Mi­tin­guo­to­jų tram­dy­ti at­vy­ko ke­li po­li­ci­jos eki­pa­žai. Ne­rims­tan­tys jau­nuo­liai pa­rei­gū­nų bu­vo su­gul­dy­ti ant že­mės ir iš­si­ves­ti į po­li­ci­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Tuo­met Ro­tu­šės aikš­tė­je bu­vo ne vie­nas žmo­gus, ne­su­pra­tęs to­kio įvy­kio ir gal­vo­jęs, kad jau­nuo­liai rim­tai mi­tin­guo­ja. Tad pik­ti­no­si po­li­ci­nin­kais, su­gul­džiu­siais jau­ni­mą ant že­mės, pra­šė pa­leis­ti. Prie jau­nuo­lių pa­lai­ky­mo pri­si­dė­jo ir vie­nas įtar­ti­nos iš­vaiz­dos vy­ras, aikš­tė­je var­to­jęs al­ko­ho­lį, – jis ne tik mo­si­ka­vo laz­da, bet ir pa­lei­do ke­le­tą keiks­ma­žo­džių po­li­ci­nin­kų at­žvil­giu. Tad ir jam te­ko ke­liau­ti į pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lį. Da­bar aiš­ku, kad tai bu­vo Aly­taus nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jas Juo­zas Tra­ki­mas. Jis į Nak­vy­nės na­mus grį­žo su­lau­žy­ta ran­ka. Ar taip su žmo­gu­mi pa­si­el­gė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai? Ko­mi­sa­ria­te vyks­ta ap­lin­ky­bių tiks­li­ni­mas.
toliau2018-03-17  commPlačiau  commSkaityti komentarus (7)
Alytaus kolegijos direktoriaus rinkimais susidomėjo ministerija

Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­ba nau­jai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai rin­ko šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rių. Bū­ti ko­le­gi­jos va­do­vu pre­ten­da­vo vie­nas as­muo – da­bar­ti­nė di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė. Ji ir bu­vo iš­rink­ta. Pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės. D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jai iki šiol va­do­va­vo dvi ka­den­ci­jas – nuo 2008-ųjų va­sa­rio vi­du­rio.

toliau2018-03-17  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Aš nemačiau jų dirbančių, matau tik puolančius be perstojo, arba „Sielos virtuvė”
Nuo­lat ste­biu Sei­mo dar­bą ir vi­si tie pyk­čiai ja­me pri­me­na dau­gia­bu­čių na­mų kie­mo par­ka­vi­mo ypa­ty­bes, kai tu sta­tai au­to­mo­bi­lį vi­sa­da vie­no­je ir to­je pa­čio­je vie­to­je, o kaž­kam ne­lai­ko ner­vai, nes ir­gi no­ri, gvie­šia­si tos vie­tos.
toliau2018-03-17  commPlačiau  commSkaityti komentarus (22)
Retorinės paralelės, kurias sunku ištrenkti iš galvos
Svar­biau­sia sa­vai­tės nau­jie­na: vie­nas bri­tų po­li­ci­nin­kas, pat­ru­liuojantis Sols­be­rio mies­te An­gli­jo­je, ant suo­le­lio ran­da du keis­tai be­si­el­gian­čius, grei­čiau­siai ap­du­ju­sius, žmo­nes – pa­gy­ve­nu­sį vy­riš­kį ir jau­nes­nę mo­te­rį. Iš­kvie­čia į tą vie­tą pa­ra­me­di­kus, ku­riems ky­la įta­ri­mas, kad po­re­lė ga­li bū­ti pa­ty­ru­si tok­siš­kų me­džia­gų po­vei­kį.
toliau2018-03-17  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Pavojus kiaulėms – keturiose Alytaus rajono seniūnijose
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus iš­ple­čia­mos bu­fe­ri­nės zo­nos Lie­tu­vo­je. Į to­kią zo­ną, ku­rio­je tai­ko­mi griež­čiau­si bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai kiau­lių lai­ky­mo vie­to­se ir vyk­do­ma su­stip­rin­ta šių ūkių kon­tro­lė, pa­ten­ka ir ke­tu­rios Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jos – Aly­taus, Kro­kia­lau­kio, Mi­ros­la­vo ir Sim­no. Iki ge­gu­žės 1-osios bu­fe­ri­nė­je zo­no­je esan­čiuo­se bio­lo­giš­kai ne­sau­giuo­se ūkiuo­se teks iš­skers­ti vi­sas lai­ko­mas kiau­les.
toliau2018-03-17  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas at­me­tė nu­teis­to Aly­taus ad­vo­ka­to skun­dą

 

Moks­li­nis po­žiū­ris į mais­to tvar­ky­mą Aly­taus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mo­je Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­ja

 

UAB „Li­sip­last” ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos eks­por­to pri­zu

 

Gim­na­zis­tas Aud­rius Ge­gu­žis: „Žmo­gaus pro­to ga­li­my­bės ne­ri­bo­tos”

 

Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kus sėk­mė ly­dė­jo ir zo­ni­nė­se var­žy­bo­se

 

Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kus sėk­mė ly­dė­jo ir zo­ni­nė­se var­žy­bo­se

 

Pa­ro­dą „Su­ži­no­ki­me. To­bu­lė­ki­me. Vei­ki­me” ati­da­ry­si­me su trenks­mu

 

Fes­ti­va­ly­je „Kan­klės plius...” - ne­kas­die­niai de­ri­niai

 

„Šau­lė­GYM” - jau pil­na­me­tė!

 

Kai­miš­kai apie pa­gar­bą, se­no­vę, mies­tą ir dar­žus

 

Orien­ta­ci­nio žai­di­mo „Pas­kui ne­pri­klau­so­my­bę Aly­tu­je” nu­ga­lė­to­ja ta­po „Bal­to­sios ro­žės” ko­man­da

 

Mu­zi­ki­nė do­va­na Tau, Lie­tu­va!

 

Ais­tė Ab­ra­ma­vi­čiū­tė - kon­kur­so „Lie­tu­vos is­to­ri­jos ži­no­vas 2018” fi­na­li­nin­kė

 

Ko­vo 17 d. 13 val. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je - žai­di­mas „Nu­ga­benk kny­gą”

 

Ko­kie re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių vė­di­ni­mo bū­dai?

 

„Ki­no pa­va­sa­rio” gur­ma­nams - gar­du­my­nai iš „Te­lia”

toliau2018-03-17  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100